هم میهن گرامی کرد مان در ترکیه بر اثر بی کفایتی سازمان ضد ملل درگدشت

هم میهن گرامی کرد مان در ترکیه بر اثر بی کفایتی سازمان ضد ملل درگدشت هم میهن گرامی کرد مان در ترکیه بر اثر بی کفایتی سازمان ضد ملل درگدشت شادروان رضا احمدی پناهنده سیاسی کُرد ایرانی که با دریافت پاسخ قبولی یو.ان.اچ.سی.آر در سال 2011، چندین سال در حالت …